СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

   II III 
 Српски језик и књижевност 3
 Енглески језик 2
 Физичко васпитање
 Математика
 Историја    
 Рачунарство и информатика 0+2     
 Географија 1    
 Екологија и заштита животне средине  1     
 Социологија са правима грађана      1
 Грађанско васпитање/Верска насзтава  1  1  1
 Изборни програми    1
 Физика  2    
 Технички материјали   2     
 Техничко цртање  0+1    
 Основе практичних вештина  0+0+6    
 Основе електротехнике  3+1  2  
 Електрична мерења и електроника    2+1  
 Електричне инсталације    2  
 Електротермички уређаји и апарати у домаћинству  2
 Расхладни уређаји  
 Пословање у сервисима      0+2
 Сервисирање термичких и расхладних уређаја    0+0+12+60   0+0+12+36
 Сервисирање клима уређаја     0+0+4+24 
 Предузетништво      0+1+0+30

број часова недељно: теорија + вежбе + практична настава + блок настава (годишње)