Електротехничар енергетике

Током четворогодишњег школовања, ученици изучавају послове у области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, као и њене примене у индустрији.
Запошљавају се у електропривреди, и то у : електранама, системима за пренос електричне енергије и електродистрибуцији.
Образовање могу наставити на свим факултетима и високим школама.

предмети  разред \ број часова недељно 
   I   II   III   IV 
 Српски језик и књижевност
 Енглески језик
 Историја       
 Географија      
 Физичко васпитање
 Математика
 Рачунарство и информатика 0+2*       
 Социологија са правима грађана      2  
 Ликовна култура      
 Физика      
 Хемија      
 Биологија       
 Основе електротехнике 3+1*     
 Основе машинства      
 Увод у електроенергетику    2    
 Софтверски алати у електроенергетици   0+2*     
 Електрична мерења   2+1*     
 Електроника   2+1*     
 Електричне инсталације и осветљење    2  0+2*  
 Мерења у електроенергетици     0+2*   
 Енергетска електроника     2+1*   
 Електричне машине     2+1*  2+1* 
Изборни програм      2
 Електроенергетски водови      2+1*+30**
 Електроенергетска постројења      2  2+1*+30**
 Предузетништво       0+2* 
 Техничка документација       0+2* 
 Основе система управљања       2+1* 
 Практична настава  0+4* 0+4*  0+3*+60**   0+3*+30**
 Верска настава\Грађанско васпитање

*лабораторијске вежбе
**блок настава