1. Динамичке структуре података

Стек

2. Увод у објектно орјентисано програмирање

  Увод у ООП

3. ООП основни концепти

  OOП основни појмови

  Конструктори и деструктори

  Заједнички чланови класа

  Пријатељи класа

 

Лабораториске вежбе:

Задатке решавати у програмском језику С++

- рад са стеком

  1. Написати програм који помоћу стека (eng. stack) рачуна аритметичку средину произвољно унетих бројева.

  2. Написати програм који помоћу стека декатне бројеве претвара у октавне и врши проверу исправности.

  3. Написати програм који помоћу низа дефинише функцију swap за рад са стеком .

 

- објектно орјентисано програмирање

  1. Дефинисати класу аутомобил и дефинисати произвољно одговарајуће чланове те класе. У главном програму направити објект класе аутомобил и позвати његове методе.

 

  2. Дефинисати класу тачка, чија су поља координате тачке и која има методе:

- за постављање координата - метода упиши

  - за приказивање координата - метода читај

  - за рачунање растојања до друге тачке - метода растојање

   У главном програму унету вредности координата 2 тачке, приказати њихове кооординате и израчунати међусобно растојање.

 

  3. Дефинисати класу сат, која има поља сате, минуте и секунде, као и методе:

  за постављање почетник вредности сата, минута и декунда - метода подеси

  за приказивање тренутног времена- метода прикажи

  - за повећавање вредности секунде за један - метода следећи

 

  У главном програму унети предности за почетно време сата и симулирати рад дигиталног часовника тако што ће се методе следећи и прикажи позивати сваке секунде.

 

  4. Урадити претходни задатак, тако што ће се уместо методе подеси користити конструктор. На крају функције позвати деструктор.

 

  5. Дефинисати класу низ, чије је поље број елемената низа и следеће методе:

  - за рачунање средње вредности низа

  - за сортирање низа у растући ред

  - за сортирање низа у опадајући ред